News

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

14.05.2024

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 08:00-15:00  
zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego. 

ETAP: ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI* 

TERMIN: OD 15 MAJA 2024 r.   

DO 29 MAJA r. DO GODZ. 15.00 

  1. Wniosek należy wypełnić poprzez stronę internetową:  
    Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Radomiu  

  1. Wniosek należy wydrukować, sprawdzić jego poprawność i KOMPLETNOŚĆ.  

Uwaga: W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium*. 

  1. Podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosek należy złożyć: 

- w formie papierowej w szkole „pierwszego wyboru” 

lub 

- w formie elektronicznej zgodnie z instrukcjami w Aplikacji Nabór dla Szkół Ponadpodstawowych. Wtedy nie należy składać drugiego wniosku w formie papierowej. Wniosek elektroniczny zostanie rozpatrzony przez szkołę „pierwszego wyboru”, a informację o wyniku procedury rozpatrywania wniosku otrzymają Państwo w systemie. 

WAŻNE: *Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:  
W szkole „pierwszego wyboru” składa się kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu. 
Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”. 

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 (Prawo oświatowe) 

b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie problemów zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia  

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata -  do pobrania tutaj.

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240), 

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ORAZ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – wzór oświadczenia  do pobrania tutaj.

Kopia wyroku sądu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403). 

 

 

ZMIANA WYBORU PREFERENCJI

W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć podanie od rodzica – do pobrania tutaj.

 

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.