2022/2023

Ewentualne pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego należy kierować na adres e-mail: 

rekrutacja@lo1.radom.pl

ETAP: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

TERMIN: 20 lipca 2022 r.

ETAP: Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

TERMIN: od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto, kandydat dostarcza:

 1. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, oddział)
 2. oświadczenie do korzystania z dziennika elektronicznego
 3. deklarację wyboru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
 4. oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka
 5. deklarację rodziców/prawnych opiekunów w/s nauczania religii/etyki
 6. zobowiązanie do zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Szkoły
 7. kartę informacyjną o dziecku rok szkolny 2022/2023
 8. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w/s przetwarzania danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów (dotyczy przetwarzania danych osobowych).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMIN: 28 lipca 2022 r. do godz.  14.00

 

ETAP: UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ O ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU, W TYM ZMIANA PRZEZ KANDYDATA WNIOSKU O PRZYJĘCIE, Z UWAGI NA ZMIANĘ SZKÓŁ, DO KTÓRYCH KANDYDUJE

TERMIN: OD 24 CZERWCA 2022 r.  

DO 13 LIPCA 2022 r. DO GODZ. 15.00

 1. Kandydat przed dostarczeniem kopii świadectwa/zaświadczenia samodzielnie wprowadza oceny i szczególne osiągnięcia ze świadectwa.
 2. Należy dostarczyć kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową.
  • Prosimy kandydatów o zweryfikowanie pieczęci umieszczonych na kopiach - na każdej stronie kopii powinna znajdować się:
   • adnotacja "Stwierdzam zgodność z oryginałem", data;
   • odcisk pieczęci urzędowej szkoły (okrągła pieczęć);
   • podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

​​​Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – art. 25, ust. 3 i 6;

Ustawa z dnia 3 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - art. 2a, pkt. 12, art. 16c.).

3. Dodatkowo laureaci lub finaliści: Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu  laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Dokumenty należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata. Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

Rekrutacja 2022/2023 – informacje dla kandydatów

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I, II, III, IV znajduje się w ramowym planie nauczania: 

(kliknij w nazwę oddziału)

 

Oddział A

Oddział B

Oddział C i E

 

 

 

Czy masz w swoim wniosku oddział D w I LO na jakiejkolwiek „preferencji”? 

 Jeśli tak – pamiętaj, żeby wziąć udział w próbach sprawności fizycznej! 

II termin prób sprawności fizycznej: 22 czerwca 2022 r. godz. 12.20

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9. 

Przed udziałem w próbach sprawności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Kandydaci do oddziału D zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (← kliknij)

ZMIANA WYBORU PREFERENCJI: W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć podanie od rodzica.

Podanie o anulowanie akceptacji wniosku w systemie – do pobrania tutaj

ETAP: ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI*

TERMIN: OD 16 MAJA 2022 r.  

DO 20 CZERWCA 2022 r. DO GODZ. 15.00

TERMIN DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU D (MISTRZOSTWA SPORTOWEGO)**:

OD 16 MAJA 2022 r.

DO 30 MAJA 2022 r. DO GODZ. 15.00

 1. Wniosek należy wypełnić poprzez stronę internetową:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/radomprojekt/CMS/nabory.aspx

 1. Wniosek należy wydrukować, sprawdzić jego poprawność i KOMPLETNOŚĆ.
 2. W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium*.
 3. Podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w formie papierowej w szkole „pierwszego wyboru”.

Możliwe jest złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez system zgodnie z instrukcjami w Aplikacji Nabór dla Szkół Ponadpodstawowych. Wtedy nie należy składać drugiego wniosku w formie papierowej. Wniosek elektroniczny zostanie rozpatrzony przez szkołę „pierwszego wyboru” w ciągu 7 dni, a informację o wyniku procedury rozpatrywania wniosku otrzymają Państwo w systemie.

*Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 (Prawo oświatowe)

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie problemów zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Wzór oświadczenia o wielodzietności - do pobrania tutaj

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - do pobrania tutaj

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 ze zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

** INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU D (MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, DYSCYPLINA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT)

Kandydaci do ODDZIAŁU D do wniosku dołączają również:

a) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt (w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej)

b) pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczęszczanie kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego  - do pobrania tutaj

c) pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział kandydata w próbach sprawności fizycznej - do pobrania tutaj

Kandydaci do oddziału D zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (← kliknij)

Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzane w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie Rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu na rok szkolny 2022/2023:
1) I termin - 1 czerwca 2022 r. godz. 12.20;
2) II termin - 22 czerwca 2022 r. godz. 12.20 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie).

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce we wszystkich oddziałach klas

Przedmioty punktowane do wszystkich oddziałów klas

Uwagi

A

Język polski

Historia

Wiedza
o społeczeństwie

Język angielski

 

Język niemiecki

 

 

Język polski

 

Matematyka

 

Najlepsza ocena z przedmiotów:

biologia, chemia, fizyka

 

Najlepsza ocena z przedmiotów:

geografia, historia

 

Języki obce

nowożytne:

język angielski-

Uczeń przydzielany jest do grupy językowej na podstawie wyniku egzaminu ósmoklasisty.

język niemiecki-

Na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test diagnozujący.

 

Wychowanie fizyczne:

W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczeń, składając deklarację w momencie naboru do szkoły, dokonuje wyboru jednej dyscypliny sportowej spośród: pływanie, piłka siatkowa, aerobik z siłownią.

 

Próba sprawności fizycznej tylko dla kandydatów do oddziału D: Regulamin prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (← kliknij)

 

B

Matematyka

Geografia

Język angielski

C

Biologia

Chemia

D

Biologia

Wiedza
o społeczeństwie

Język angielski

 

Oddział mistrzostwa sportowego

dyscyplina – piłka siatkowa dziewcząt

 

(Zajęcia piłki siatkowej w oddziale klasy 1d będą odbywać się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9).

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z:


Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (kliknij)

Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (kliknij)

Harmonogramem Rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (kliknij)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(na podstawie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.)

 

Data rozpoczęcia etapu

Data zakończenia etapu

Rodzaj czynności

16 maja 2022 r.

30 maja 2022 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe (Oddział D).

16 maja 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  z wyłączeniem szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe (z wyłączeniem kandydatów do Oddziału D).

24 czerwca 2022 r.

13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

1 czerwca 2022 r. godz. 12.20

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

3 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

22 czerwca 2022 r. godz. 12.20

II termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

24 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w II terminie (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

20 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

27 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

28 lipca 2022 r. do godz.  14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 29 lipca 2022 r.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 2 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data rozpoczęcia etapu

Data zakończenia etapu

Rodzaj czynności

1 sierpnia 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe (Oddział D).

1 sierpnia 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe (z wyłączeniem kandydatów do Oddziału D).

4 sierpnia 2022 r. godz. 12.20

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

5 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe – Oddział D).

 12 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2022 r.

18 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19 sierpnia 2022 r. do godz.  14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 22 sierpnia 2022 r.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 23 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

 


 

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.