2021/2022

Informacja na temat składania dokumentów w procesie rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Etap potwierdzania woli podjęcia nauki

22.07.2021 r. do godz. 12:00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r. do godz. 15:00 kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki przez złożenie:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

Ponadto, kandydat dostarcza:

1) 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa),

2) oświadczenie do korzystania z dziennika elektronicznego

3) oświadczenie rodziców/opiekunów w/s przetwarzania danych osobowych

4) oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka

5) deklarację rodziców / prawnych opiekunów dziecka w/s nauczania religii/etyki 

6) deklarację rodziców / prawnych opiekunów dziecka w/s nauczania wychowania do życia w rodzinie

7) podpisaną przez rodzica klauzulę informacyjną dla kandydatów, dotyczącą przetwarzania danych osobowych

8) KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga!

Kandydaci, którzy dostali się do szkoły z innej preferencji niż pierwsza dostarczają także kwestionariusz – dane osobowe ucznia
/_portals_/1lo.samorzad.pl/CKFiles/Dane_osobowe_uczniow(1).pdf.

 

Dokumenty należy składać do Komisji Rekrutacyjnej w budynku szkoły przy wejściu od ul. S. Żeromskiego. Ewentualne konsultacje udzielane są osobiście, mailowo (rekrutacja@lo1.radom.pl) i telefonicznie.

2.08.2021 r. do godz. 14:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Etap uzupełniania wniosków o przyjęcie do szkoły

Od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty należy składać do Komisji Rekrutacyjnej w budynku szkoły przy wejściu od ul. Żeromskiego. Ewentualne konsultacje udzielane są osobiście, mailowo (rekrutacja@lo1.radom.pl)  i telefonicznie.

W sytuacji, kiedy kandydat składa kopie dokumentów prosimy o zweryfikowanie pieczęci umieszczonych na kopiach. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły (okrągła pieczęć) oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – art. 25, ust. 3 i 6; Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - art. 2a, pkt. 12 art. 16c.).

W sytuacji, gdy kandydat składa oryginały dokumentów należy wziąć po uwagę, że nie jest to równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły jest zobligowany do odebrania oryginałów dokumentów po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, czyli od 22.07.2021 r.

Dodatkowo, w określonej sytuacji do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1. Dokumenty należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata. Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”. (lub notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu).

Inne osiągnięcia kandydata muszą zostać wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty:

ZOBACZRekrutacja do szkół - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2021 r.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html

 

 Od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15:00 wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

dostarczyć dokumenty w wersji papierowej, zapakowane w dużą kopertę, do I LO (placówki „pierwszego wyboru”).

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie, znajdującej się przy wejściu do szkoły od ul. Żeromskiego.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo (rekrutacja@lo1.radom.pl - forma preferowana) i telefonicznie.

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.) - kryteria ex-aequo

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

 1. a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Wzór oświadczenia o wielodzietności - do pobrania tutaj

 1. d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka do pobrania tutaj

 1. f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

W celu wycofania wniosku złożonego do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Radomiu należy złożyć podanie do Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z przedstawionym wzorem (kliknij).

Podanie można złożyć w następujący sposób:

dostarczyć w wersji papierowej,zapakowane w dużą kopertę, do I LO (placówki „pierwszego wyboru”).

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie, znajdującej się przy wejściu do szkoły od ul. Żeromskiego.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo (rekrutacja@lo1.radom.pl - forma preferowana) i telefonicznie.

Zmiany preferencji w pierwszym etapie rekrutacji można dokonać od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 14:00.

 

************************************************************************************************************************************************

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU
 

 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcie uczniów do 3 oddziałów klas A,B,C zgodnie z przedstawioną poniżej ofertą.

KLASA

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

A

Język polski

Historia

Język angielski

J. angielski,

J. niemiecki

B

Matematyka

Geografia

J. angielski,

J. niemiecki

C

Chemia,

Biologia

J. angielski,

J. niemiecki

 

Przedmioty punktowane do wszystkich klas:

 • język polski;
 • matematyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka;
 • najlepsza ocena z przedmiotów: geografia, historia.

Języki obce nowożytne:

Uczeń przydzielany jest do grup językowych na podstawie:

 • język angielski – wyniku egzaminu po szkole podstawowej;
 • język niemiecki - wyniku testu diagnozującego przeprowadzanego na początku roku szkolnego.

Liczba godzin wszystkich przedmiotów nauczanych w poszczególnych oddziałach w klasie I,II,III,IV znajduje się w ramowym planie nauczania: 

(kliknij w nazwę oddziału)

 

Oddział A

Oddział B

Oddział C

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.