2023/2024

ETAP: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

TERMIN: 21 lipca 2023 r.

 

ETAP: Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

TERMIN: od 21 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Ponadto, kandydat dostarcza:

 1. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, oddział)
 2. oświadczenie do korzystania z dziennika elektronicznego
 3. deklarację wyboru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
 4. oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka
 5. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w/s nauczania religii/etyki
 6. zobowiązanie do zapoznania i przestrzegania postanowień Statutu Szkoły
 7. kartę informacyjną o dziecku rok szkolny 2023/2024
 8. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w/s przetwarzania danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów (dotyczy przetwarzania danych osobowych).

 

Dokumenty należy składać do Komisji Rekrutacyjnej w budynku szkoły.

ETAP: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMIN: 27 lipca 2023 r. do godz.  14.00

 

Ramowe plany nauczania:

Oddział A
Oddział B
Oddział C

 

ZMIANA WYBORU PREFERENCJI

W celu dokonania anulowania akceptacji wniosku kandydat jest zobowiązany dostarczyć podanie od rodzica – do pobrania tutaj.

 

Etap: uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

Termin: od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

Kandydat przed dostarczeniem kopii świadectwa oraz zaświadczenia samodzielnie wprowadza oceny i osiągnięcia ze świadectwa. Komisja Rekrutacyjna wprowadza wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Kandydat dostarcza oryginały lub kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową (na każdej stronie kopii powinna znajdować się:

- adnotacja "Stwierdzam zgodność z oryginałem", data;

- odcisk pieczęci urzędowej szkoły (okrągła pieczęć);

- podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby).

 

Dodatkowo laureaci lub finaliści: Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (dokumenty należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata. Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”).

 

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 08:00-15:00
zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

ETAP: ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI*

TERMIN: OD 15 MAJA 2023 r. 

DO 19 CZERWCA 2023 r. DO GODZ. 15.00

 1. Wniosek należy wypełnić poprzez stronę internetową:
  https://www.vulcan.net.pl/radomprojekt/Article/Read/3
 2. Wniosek należy wydrukować, sprawdzić jego poprawność i KOMPLETNOŚĆ.
 3. W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium*.
 4. Podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosek należy złożyć:

- w formie papierowej w szkole „pierwszego wyboru”

 •  

- w formie elektronicznej zgodnie z instrukcjami w Aplikacji Nabór dla Szkół Ponadpodstawowych. Wtedy nie należy składać drugiego wniosku w formie papierowej. Wniosek elektroniczny zostanie rozpatrzony przez szkołę „pierwszego wyboru”, a informację o wyniku procedury rozpatrywania wniosku otrzymają Państwo w systemie.

WAŻNE: *Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
W szkole „pierwszego wyboru” składa się kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu.
Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 (Prawo oświatowe)

b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie problemów zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ORAZ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – wzór oświadczenia do pobrania tutaj

Kopia wyroku sądu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 ze zm.)

 

 

 

 

Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie


Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.